Najnovije:

crnogorski gonic

Novosti Lovačkog saveza Crne Gore:

Stranice:  1 2 3 4 5 6 7 8 9
OBAVJEšTENJE O UPUSTVIMA ZA PODNOšENJE ZAHTJEVA
Postavljeno: 19. 03. 2014.

Lovačkim društvima, organizacijama, JP za uzgoj, zaštitu i lov divljači – Korisnicima lovišta

Obavještavamo Lovačka društva, organizacije i JP za uzgoj, zaštitu i lov divljači da su sledeća Upustva za podnošenje raznih zahtjeva u oblasti lovstva mogu preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja koje je ovo Ministarstvo donijelo i objavilo na svojoj web stranici 13.03.2014 godine:

Molimo da koristite ova Upustva i popunite propisane obrasce kako bi vaš zahtjev bio razmatran. Upustva i obrasce možete preuzeti  sa www.mpr.gov.me  (U  odjeljku Biblioteka unosite u pretraživač naziv dokumenta)...

OPšIRNIJE...
PLANIRANJE U LOVSTVU
Postavljeno: 17. 03. 2014.

Planiranje u lovstvu predstavlja najosjetljiviji i stručno najodgovorniji posao u gazdovanju sa divljači i lovištem

Cilj planiranja u lovstvu je unapređenje stanja populacija divljači i njihovih staništa kroz preduzimanje odgovarajućih mjera gazdovanja kojima se postiže optimalno brojno stanje populacija, zaštita, uzgoj i održivo korišćenje divljači.

Planiranje, kao vrlo značajan segment uspješnog gazdovanja, propisuje se prvi put u Crnoj Gori Zakonom o lovstvu iz 1966-e godine. Tim Zakonom propisuje se da organizacija koja gazduje lovištem donosi za to lovište lovnoprivrednu osnovu – dugoročni planski dokument, koji treba da sadrži prikaz postojećeg stanja lovišta, ciljeve gazdovanja, vrste i obima radova, mjera i metoda za postizanje tih ciljeva, kao i ekonomsko-finansijske osnove gazdovanja.

Važećim Zakonom o divljači i lovstvu propisano je takođe donošenje planskih dokumenata i to: Programa razvoja lovstva, kojeg donosi Vlada na predlog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Lovne osnove i Godišnjeg plana gazdovanja koje donose korisnici lovišta uz saglasnost resornog Ministarstva...

OPšIRNIJE...
LOVOSTAJ - PERIOD U KOME JE ZABRANJENO LOVITI, PROGANJATI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAčIN UZNEMIRAVATI DIVLJAč
Postavljeno: 15. 03. 2014.

Osnovni zadatak lovaca je da, koliko je to u mogućnosti, utiču da divljač živi, razmnožava se i odgaja mlade u što mirnijim uslovima.

Lovna sezona većine vrsta divljači je završena je još ranije, a zadnje nedelje mjeseca februara lov je završen i na predatore: vuka, šakala i lisicu, čime je počeo period lovostaja za sve vrste lovne divljači, period u kome je zabranjeno loviti, proganjati ili na bilo koji drugi način uznemiravati divljač.

Lovostaj je jedna od mjera zaštite divljači i ona je Zakonom o divljači i lovstvu propisana za sve vrste lovne divljači. Lovostaj počinje traje i završava se različito zavisno od vrste do vrste, a uslovnjen je različitim faktorima prvenstveno potrebom da se divljači obezbjedi mir.

Mir u lovištu je značajan faktor za uzgoj divljači naročito u vrijeme bremenitosti ženki kod dlakave divljači, odnosno kod pernate divljači u vrijeme dok ženke leže na jajima. Mir u lovištu neophodan je i u periodu odgoja mladih, ali i tokom cijele godine...

OPšIRNIJE...
NAJBOLJE LOVAčKE FOTOGRAFIJE PREDSTAVLJENE U BARU
Postavljeno: 25. 01. 2014.

Preuzeto iz dnevnog lista „Pobjeda“.

Pobjednik takmičenje koje su pokrenuli organizatori fejsbuk grupe „Lov i ribolov u Crnoj Gori“ je Mićo Baltić iz Mojkovca. Drugu nagradu osvojio je Željko Zec iz Budve, a treću Baranin Vesko Dabović.

BAR- Da lov ne znači puki odstrel divljači već i promociju očuvanja divljine, pokazalo je u subotu druženje u Baru, na kojem su predstavljeni pobjednici foto-konkursa pod nazivom „Biramo najbolju lovačku fotografiju“.

Pobjednik takmičenje koje su pokrenuli organizatori fejsbuk grupe „Lov i ribolov u Crnoj Gori“ je Mićo Baltić iz Mojkovca. Drugu nagradu osvojio je Željko Zec iz Budve, a treću Baranin Vesko Dabović...

OPšIRNIJE...
ODRžANA REDOVNA SJEDNICA SKUPšTINE LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE
Postavljeno: 31. 12. 2013.

Redovna sjednica Skupštine Lovačkog saveza Crne Gore održana je u Podgorici 23 decembra 2013. godine.

Na sjednici, kojom je predsjedavao Gojko Vlahović, razmatran je Izvještaj o radu između dvije sjednice Skupštine kojeg je podnio predsjednik Lovačkog saveza Crne Gore Nikola Marković, finansijski Izvještaj za 2012 godinu, zatim stanje u lovstvu, planirane aktivnosti za naredni period i druga pitanja od značaja za rad Lovačkog saveza Crne Gore, njegovih članica i lovstva uopšte.

Delegati su upoznati sa novinama u lovnom zakonodavstvu, toku izrade planske i izvještajne dokumentacije koju, shodno Zakonu o divljači i lovstvu, državnim institucijama podnose korisnici lovišta i Lovački savez Crne Gore, lovnom obrazovanju, prezentaciji lovstva, Programima i Projektima u lovstvu, odnosima sa resornim Ministarstvom, međunarodnim aktivnostima, sa lovnim i kinoloških takmičenja i drugim aktivnostima u izvještajnom periodu...

OPšIRNIJE...
LOV JE PRVO UZGOJ I ZAšTITA PA ONDA KORIšćENJE
Postavljeno: 29. 11. 2013.

Divljač je prirodno blago i nije samo domet i meta puščanih zrna već, prije svega, briga čovjeka za njen opstanak.

Divljač je prirodni resurs koji je samo djelimično obnovljiv, zato je nju potrebno prvenstveno uzgajati i štititi, tako da je lov prvo uzgoj i zaštita pa tek onda korišćenje. Ova specifičnost stavlja lovca u položaj uzgajivača i zaštitnika divljači.

Uzgoj i zaštita divljači prestavlja osnovnu djelatnost u lovstvu čiji je cilj očuvanje zdrave i otpornne divljači u određenoj prirodnoj sredini, a mjere i aktivnosti preduzete u ovoj oblasti čine nedjeljivu cjelinu.

Mjere zaštite koje lovci treba da preduzmu u tom cilju propisane su Zakonom o divljači i lovstvu i planskim dokumentima koje donose korisnici lovišta. To su prije svega čuvanje lovišta  putem organizovane lovočuvarske službe; suzbijanje nezakonitog lova; poštovanje zakonom određenih lovnih sezona; skraćivanje lovne sezone ili smanjenje broja lovnih dana ako u lovištu nastane smanjenje brojnog stanja divljači; smanjivanje broja predatora, koji čine štetu, na podnošljiv broj; ...

OPšIRNIJE...
STAROST DIVLJIH žIVOTINJA
Postavljeno: 29. 11. 2013.

Postoji nekoliko načina da se utvrdi starost divljih životinja.

Kod sisara se za određivanje starosti najčešće posmatraju zubi, njihov broj i stepen istrošenosti. Starost ptica u prirodi se precizno može procijeniti samo prstenovanjem mladih ptica i njihovim kasnijim posmatranjem i bilježenjem podataka.

Dugovječnost određenih vrsta zavisi od genetskog koda, životne okoline, broja prirodnih neprijatelja ali i veličine organizama određene vrste.

Iako ne postoji definisana zakonitost po kojoj veličina ima direktan uticaj na životni vijek, činjenica je da u prirodi krupne životinje uglavnom duže žive od sitnih. Krupne životinje su manje ugrožene od predatora i imaju manje prirodnih neprijatelja. Takođe, manje su ugrožene od elementarnih nepogoda npr. poplava, požara i slično.

OPšIRNIJE...
SUSRET SA SREčOM ŽERJAVIM, POTPREDSJEDNIKOM FEDERACIJE NACIONALNIH ASOCIJACIJA LOVACA EU
Postavljeno: 27. 11. 2013.

DRUGI O NAMA
DNEVNI LIST „DAN“ subota 16. novembar 2013. godine - LOV I RIBOLOV

Čuvajte se kvazi zelenih

Bez obzira na porjeklo, svi podržavamo interese naših lovačkih kolega iz drugih zemalja kako bi očuvali svoje tradicionalne oblike lova i lovne vrste koje su sve više na udaru kvazi zelenih nevladnih organizacija – kaže Žerjav

Direktor stručnih službi Lovačkog saveza Slovenije i podpredsjednik Federacije nacionalnih asocijacija lovaca Evropske unije (FACE) Srečo Žerjav, boravio je nedavno u radnoj posjeti Lovačkom savezu Crne Gore.

Prilikom ovog i ranijih boravaka u Crnoj Gori upoznat je sa našim lovstvom. Kaže da se uvijek vrlo rado odazove pozivu iz Crne Gore, jer mu prija gostoprimstvo, a uz to smatra da organizacija i funkcionisanje Lovačkog saveza Crne Gore zavređuje poštovanje.

OPšIRNIJE...
LOV DIVLJAčI NIJE SAMO ODSTRIJEL
Postavljeno: 13. 11. 2013.

Lov divljači nije samo odstrijel. To je širi pojam koji je regulisan Zakonom o divljači i lovstvu, Kodeksom lovaca Crne Gore, opštim aktima korisnika lovišta, međunarodnim konvencijama i direktivama i odredbama drugih zakona od značaja za lovstvo.

Zakonom o divljači i lovstvu propisano je, što je lov, ko i čime može loviti divljač, koja sredstva nijesu dozvoljena za lov, kaznene odredbe za prekršioce i drugo od značaja za lovstvo i gazdovanje sa divljači.

Lov divljači, shodno ovom zakonu, obuhvata traženje, osmatranje, vabljenje, praćenje, snimanje, odstrijel, hvatanje, puštanje ptica grabljivica (sokolarenje), skupljanje odstrijeljene i uginule divljači i njenih djelova.

OPšIRNIJE...
Stranice:  1 2 3 4 5 6 7 8 9